धातु रूप-बू (कहना) गण-अदादिगण – Dhatu Roop-boo (Kahana) Gan-Adadigan

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषब्रवीति, आहब्रूतः, आहतुब्रुवन्ति, आहुः
मध्यम पुरुषब्रवीषि, आत्थब्रूथ, आहथुःब्रूथ
उत्तम पुरुषब्रवीमिब्रूवःब्रूमः

लृट लकार (भविष्यत् काल)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषवक्ष्यतिवक्ष्यतःवक्ष्यन्ति
मध्यम पुरुषवक्ष्यसिवक्ष्यथःवक्ष्यथ
उत्तम पुरुषवक्ष्यामिवक्ष्यावःवक्ष्यामः

लङ् लकार (भूतकाल)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषअब्रवीत्अब्रूताम्अब्रुवन्
मध्यम पुरुषअब्रवीःअब्रूतम्अब्रूत
उत्तम पुरुषअब्रवम्अब्रूवअब्रूम

विधिलिङ् (चाहिए अर्थ में)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषब्रूयात्ब्रूयाताम्ब्रूयुः
मध्यम पुरुषब्रूयाःब्रूयातम्ब्रूयात
उत्तम पुरुषब्रूयाम्ब्रूयावब्रूयाम

लोट् लकार (आज्ञार्थक)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषब्रवीतुब्रूताम्ब्रुवन्तु
मध्यम पुरुषब्रूहिब्रूतम्ब्रूत
उत्तम पुरुषब्रवाणिब्रवावब्रवाम

Leave a Comment