धातु रूप-नश् (नष्ट होना) गण-दिवादिगण – Dhatu Roop-Nash (Nasht Hona) Gan-Diwadigan

लट् लकार (वर्तमान काल)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषनश्यतिनश्यतःनश्यन्ति
मध्यम पुरुषनश्यसिनश्यथःनश्यथ
उत्तम पुरुषनश्यामिनश्याव:नश्यामः

लृट लकार (भविष्यत् काल)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषनशिष्यतिनिशिष्यतःनशिष्यन्ति
मध्यम पुरुषनशिष्यसिनशिष्यथःनशिष्यथ
उत्तम पुरुषनशिष्यामिनशिष्याव:नशिष्यामः

लङ् लकार (भूतकाल)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषअनश्यत्अनश्यताम्अनश्यन्
मध्यम पुरुषअनश्य:अनश्यतम्अनश्यत
उत्तम पुरुषअनश्यम्अनश्यावअनश्याम

विधिलिङ् (चाहिए अर्थ में)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषनश्येत्नश्येताम्नश्येयुः
मध्यम पुरुषनश्ये:नश्येतम्नश्येत
उत्तम पुरुषनश्येयम्नश्येवनश्येम

लोट् लकार (आज्ञार्थक)

पुरुषएकवचनद्विवचनद्विवचन
प्रथम पुरुषनश्यतुनश्यताम्नश्यन्तु
मध्यम पुरुषनश्यनश्यतम्नश्यत
उत्तम पुरुषनश्यानिनश्यावनश्याम

Leave a Comment