धातु रूप (Conjugation) – परिशिष्ट वीथिका – तृतीयः – भागः) – धातु रूप-वस् (रहना) गण-भ्वादिगण – parishisht vithika – dhatu roop-was (rahana)Gan-Bhwdigan

लट् लकार (वर्तमान काल)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषवसतिवसतःवसन्ति
मध्यम पुरुषवससिवसथःवसथ
उत्तम पुरुषवसामिवसावःवसामः

लृट लकार (भविष्यत् काल)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषवत्स्यति वत्स्यतःवत्स्यन्ति
मध्यम पुरुषवत्स्यसिवत्स्यथःवत्स्यथ
उत्तम पुरुषवत्स्यामिवत्स्यावःवत्स्यामः

लङ् लकार (भूतकाल)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषअवसत्अवसताम्अवसन्
मध्यम पुरुषअवसःअवसतम्अवसत
उत्तम पुरुषअवसम्अवसावअवसाम

विधिलिङ् (चाहिए अर्थ में)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषवसेत्वसेताम्वसेयुः
मध्यम पुरुषवसे:वसेतम्वसेत
उत्तम पुरुषवसेयम्वसेववसेम

लोट लकार (आज्ञार्थक)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषवसतुवसताम्वसन्तु
मध्यम पुरुषवसवसतम्वसत
उत्तम पुरुषवसानिवसाववसाम

Leave a Comment