गम् धातु – लङ्लकार (भूतकाल) Gam Dhatu – Lad Lakaar (Bhutakaal)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषअगच्छत्अगच्छताम्अगच्छन्
मध्यम पुरुषअगच्छःअगच्छतम्अगच्छत
उत्तम पुरुषअगच्छम्अगच्छावअगच्छाम

Leave a Comment