गम् धातु – लृट् लकार -(भविष्यत् काल) – Gam Dhatu – Lrit Lakaar -(Bhavishyat kaal)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषगमिष्यतिगमिष्यतःगमिष्यन्ति
मध्यम पुरुषगमिष्यसिगमिष्यथःगमिष्यथ
उत्तम पुरुषगमिष्यामिगमिष्यावःगमिष्यामः

Leave a Comment