गम् धातु – विधिलिङ् लकार – Gam Dhatu – Vidhilid Lakaarh

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषगच्छेत्गच्छेताम्गच्छेयुः
मध्यम पुरुषगच्छेगच्छेतम्गच्छेत
उत्तम पुरुषगच्छेयम्गच्छेवगच्छेम
आलोकपच्, त्यज्, भू (भव्), हस्, वद्, दृश् (पश्य), स्था (तिष्ठ्), वस्, धाव् के रूप गम् (गच्छ्) धातु की तर चलेंगे।

Leave a Comment