गम् (गच्छ्) = जाना – लट् लकार (वर्तमान काल) Gam (Gachh) = Jana – Lat Lakaar (Vartaman Kaal)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषगच्छतिगच्छतःगच्छन्ति
मध्यम पुरुषगच्छसिगच्छथःगच्छथ
उत्तम पुरुषगच्छामिगच्छावःगच्छामः

Leave a Comment