गुरु का शब्द रूप (उकारान्त) – लिङ्ग-पुंल्लिङ्ग – Guru Ka Shabd Roop Ukarant Ligd Pullingd

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमागुरु: गुरूगुरवः
द्वितीयागुरुम्गुरूगुरून्
तृतीयागुरुणागुरूभ्याम्गुरुभिः
चतुर्थीगुरवेगुरूभ्याम्गुरुभ्यः
पञ्चमीगुरो:गुरूभ्याम्गुरुभ्यः
षष्ठीगुरो:गुवःगुरूणाम्
सप्तमीगुरौगुवःगुरुषु
सम्बोधनहे गुरो ! हे गुरू !हे गुरवः !

Leave a Comment