कमलम-कलम का शब्द रूप – (अकारान्त नपुंसकलिङगम्) Kamlam-Kamal ka Shabd roop – (Akarant Napunsaklidgam)

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाकमलम्कमलेकमलानि
द्वितीयाकमलम्कमलेकमलानि
तृतीयाकमलेनकमलाभ्याम्कमलैः
चतुर्थीकमलायकमलाभ्याम्कमलेभ्यः
पञ्चमीकमलात्कमलाभ्याम्कमलेभ्यः
षष्ठीकमलस्यकमलयोःकमलानाम्
सप्तमीकमलेकमलयोःकमलेषु
संबोधनहे कमलम्!हे कमले!हे कमलानि!

Leave a Comment