लङ्लकार: (भूतकाल) – Ladlakarh (Bhutakaal)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुषअयाचतअयाचेताम्अयाचन्त
मध्यमपुरुषअयाचथाःअयाचेथाम्अयाचध्वम्
उत्तमपुरुषःअयाचेअयाचावहिअयाचामहि

Leave a Comment