लोट्लकार: (आज्ञा/प्रार्थना) – Lotlakaarh (Aagya/Prarthna)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुषःयाचताम्याचेताम्याचन्ताम्
मध्यमपुरुषयाचस्वयाचेथाम्याचध्वम्
उत्तमपुरुषःयाचैयाचावहैयाचामहै

Leave a Comment