लोट्लकार: (आज्ञा/प्राथना) – Lotlakaarh (Aagya/Prathrna)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुषःपश्यतु / पश्यतात्पश्यताम्पश्यन्तु
मध्यमपुरुषःपश्य/पश्यतात्पश्यतम्पश्यत
उत्तमपुरुषःपश्यानिपश्यावपश्याम

Leave a Comment