लृट्लकार: (भविष्यत्काल) – Lritlakaarh (Bhavishyatkaal)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुषनेष्यतिनेष्यतःनेष्यन्ति
मध्यमपुरुषःनेष्यसिनेष्यथःनेष्यथ
उत्तमपुरुषःनेष्यामिनेष्यावःनेष्यामः

Leave a Comment