लृट्लकार: (भविष्यत्काल) – Lritlakaarh (Bhavishyatkaal)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुषःयाचिष्यतेयाचिष्येतेयाचिष्यन्ते
मध्यमपुरुषःयाचिष्यसेयाचिष्येथेयाचिष्यध्वे
उत्तमपुरुषयाचिष्येयाचिष्यावहेयाचिष्यामहे

Leave a Comment