लृट्लकार: (भविष्यत्काल) – Lritlakaarh (Bhavishyatkaal)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुषःस्थास्यतिस्थास्यतःस्थास्यन्ति
मध्यमपुरुषस्थास्यसिस्थास्यथःस्थास्यथ
उत्तमपुरुषस्थास्यामिस्थास्यावःस्थास्यामः

Leave a Comment