मनस् (मन) – Manas (Man) Man/Manas Ke Shabd Roop in Sanskrit

विभक्तिःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमामनःमनसीमनांसि
द्वितीयामनःमनसीमनांसि
तृतीयामनसामनोभ्याम्मनोभिः
चतुर्थीमनसेमनोभ्याम्मनोभ्यः
पञ्चमीमनसःमनोभ्याम्मनोभ्यः
षष्ठीमनसःमनसोःमनसाम्
सप्तमीमनसिमनसोःमनस्सु
सम्बोधनम्हे मनः !हे मनसी !हे मनांसि !

पयस् शब्द के रूप

naam shabd Roop

Leave a Comment