पालय् धातु – लृट् लकार (भविष्यत् काल) Palay Dhatu – Lrit Lakaar (Bhavishayt kaal)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषपालयिष्यतिपालयिष्यतःपालयिष्यन्ति
मध्यम पुरुषपालयिष्यसिपालयिष्यथःपालयिष्यथ
उत्तम पुरुषपालयिष्यामिपालयिष्यावःपालयिष्यामः

Leave a Comment