(पालय् = पालन करना) – लट् लकार (वर्तमान काल) Palay = Palan karna) – Lat Lakaar (Vartaman Kaal)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषपालयतिपालयतःपालयन्ति
मध्यम पुरुषपालयसिपालयथःपालयथ
उत्तम पुरुष पालयामिपालयाव:पालयाम:

Leave a Comment