पितृ (पिता) का शब्द रूप (ऋकारान्त) – Pitr Ka Shabd Roop – Rikarant – लिङ्ग-पुँल्लिङ्ग

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमापितापितरौपितरः
द्वितीयापितरम्पितरौपितॄन्
तृतीयापित्रापितृभ्याम्पितृभिः
चतुर्थीपित्रेपितृभ्याम्पितृभ्यः
पञ्चमीपितुःपितृभ्याम्पितृभ्यः
षष्ठीपितुःपित्रोःपितॄणाम्
सप्तमीपितरिपित्रोःपितृषु
सम्बोधनहे पितः!हे पितरौ !हे पितरः !

Leave a Comment