पुंल्लिङगम् – भवत् (आप) – Punllidgam – Bhawat (Aap)

विभक्तिःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाभवान्भवन्तौभवन्तः
द्वितीयाभवन्तम्भवन्तौभवन्तः
तृतीयाभवताभवद्भ्याम्भवदद्भिः
चतुर्थीभवतेभवद्भ्याम्भवद्भ्यः
पञ्चमीभवतःभवद्भ्याम्भवद्भ्यः
षष्ठीभवतःभवतोःभवताम्
सप्तमीभवतिभवतोःभवत्सु
संबोधनम्हे भवान्!हे भवन्तौ!हे भवन्तः!

Leave a Comment