शब्द रूप (Word form) – द्वितीयः भागः परिशिष्ठ वीथिका

सज्जन का शब्द-रूप –(अकारान्त) – लिङ्ग-पुंल्लिङ्ग

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमासज्जन:सज्जनौसज्जना:
द्वितीयासज्जनम्सज्जनौसज्जनान्
तृतीयासज्जनेनसज्जनाभ्याम्सज्जनैः
चतुर्थीसज्जनायसज्जनाभ्याम्सज्जनेभ्यः
पञ्चमीसज्जनात्सज्जनाभ्याम्सज्जनेभ्यः
षष्ठीसज्जनस्यसज्जनयोःसज्जनानाम्
सप्तमीसज्जनेसज्जनयोःसज्जनेषु
सम्बोधनहे सज्जन !हे सज्जनौ !हे सज्जनाः!

Leave a Comment