संस्कृत-भारती कक्षा – 8 Sanskrit Bharti Class-8

विषय-सूची

क्रमांक:पाठस्य नामविधासंदर्भ:
वैदिक- वंदनापद्यम्यजुर्वेद:
1आश्रम:गद्यम् (निबन्ध:)_
2मातृदेवो भवगद्यम् (निबन्ध:)_
3अस्माकं पर्वाणि गद्यम् (निबन्ध:)_
4वर्धमान: महावीर:गद्यम् ( जीवनवृत्तम्)इतिहासेन सङकलितम्
5स्फुट्पद्यानिपद्यम्सङकलितम्
6किं तर्तुं जानता भवान्गद्यम् (कथा)कथामंदाकिनी
7सुभाषितानिपद्यम्सङकलितम्
8ग्राम्य-जीवन म्गद्यम् (निबन्ध🙂_
9 भव्या- भागीरथीपद्यम्_
10शतबुद्धि-सहस्त्रबुद्धिगद्यम् (कथा)पंचतंत्रम्
11राम भारतयो: मेलनम्गद्यम् (नाटकम्)प्रतिमानाटकम्
12प्रियं भारतम्पद्यम्डॉ0 चंद्रभानु त्रिपाठी
13वीरोऽभिमन्यु: अभिमन्युगद्यम् (कथा)महाभारतम्
14वाराणसी नगरीगद्यम् (निबन्ध:)_
15गीतावचनामृतानिपद्यम्गीता
16अमोघं तद्ब्लिदानम्गद्यम् (निबन्ध:)_
17रक्षत बालिका: पाठयत बालिका:गद्यम् (निबन्ध:)
18एत बालका:पद्यम्डॉ0 आजादमिश्र: ‘मधुकर:’
19अहं संगणक: अस्मि व्याकरणम्गद्यम् (संवाद) शब्दरूपम्, उपसर्ग:,

Leave a Comment