सर्वनाम शब्द रूप-तद्=वह (पुंल्लिङ्ग शब्द) – Sarvnaam Shabd Roop-Tad=Vah (Punllindg Shabd)

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमास:तौते
द्वितीयातम्तौतान्
तृतीयातेनताभ्याम्तै:
चतुर्थीतस्मैताभ्याम्तेभ्यः
पञ्चमीतस्मात्ताभ्याम्तेभ्यः
षष्ठीतस्यतयोःतेषाम्
सप्तमीतस्मिन्तयोःतेषु
संबोधनहे स: !हे तौ !हे ते !

Leave a Comment