सर्वनामशब्दा: – पुंल्लिङगम् – अदस् (यह) – Sarvnaamshabdah – Punllidgam – Adas (Yah)

विभक्तिःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाअसौअमूअमी
द्वितीयाअमुम्अमूअमून्
तृतीयाअमुनाअमूभ्याम्अमीभिः
चतुर्थीअमुष्मैअमूभ्याम्अमीभ्यः
पञ्चमीअमुष्मात्अमूभ्याम्अमीभ्यः
षष्ठीअमुष्यअमुयोःअमीषाम्
सप्तमीअमुष्मिन्अमुयोःअमीषु
संबोधनम्हे असौ!हे अमू!हे अमी!

Leave a Comment