शब्दरूपाणि – संज्ञा-शब्दा: – पुल्लिङ्गम – Shabdrupani – sangya-shabdah – Pullindgam

आत्मन् (Aatman)

विभक्तिःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाआत्माआत्मानौआत्मानः
द्वितीयाआत्मानम्आत्मानौआत्मनः
तृतीयाआत्मनाआत्मभ्याम्आत्मभिः
चतुर्थीआत्मनेआत्मभ्याम्आत्मभ्यः
पञ्चमीआत्मनःआत्मभ्याम्आत्मभ्यः
षष्ठीआत्मनःआत्मनोःआत्मनाम्
सप्तमीआत्मनिआत्मनोःआत्मसु
सम्बोधनम्हे आत्मन्!हे आत्मानौ !हे आत्मानः!
इसी प्रकार अश्मन् (पत्थर), अध्वन् (मार्ग), ब्रह्मन् (ब्रह्मा) इत्यादि के रूप चलते हैं।


Leave a Comment