श्लोक – संस्कृत की पाठ्यपुस्तक (कक्षा-6) SHLOK – SANSKRIT KI PATHYPUSTAK (Class-6)

विषय-सूची – vishay suchi

प्रथमः पाठःसरस्वती वंदना (Saraswati Prayer)
द्वितीयः पाठःपिजाया: महत्त्वम् (Importance of Pizza)
तृतीयः पाठःहास्य कणिका (Jokes)
चतुर्थः पाठःअति सर्वत्र वर्जयेत्
(Excess of everything is bad)
पञ्चमः पाठःपत्र: लेखनम् (Letter Writing)
षष्ठः पाठःऋक्ष: श्रृंगालश्च (Bear and Jackal)
सप्तमः पाठःप्रेरकवचनानि (Inspirational Words)
परिशिष्ट-वीथिका-प्रथमः भागःव्याकरणम् (Grammar)
अष्टमः पाठःगुप्तचर 002 (Spy 002)
नवमः पाठः
पिप्पलोऽस्मि (I am Peepal Tree)
दशमः पाठःएकबुद्धिर्जयति (Stable Wisdom Wins)
एकादशः पाठःज्ञान-साधना (Perseverance of Knowledge)
द्वादशः पाठःआस्तिक पुत्र: (A Religious Son)
त्रयोदशः पाठःअसमीक्षितं न कर्त्तव्यम्
(Never Do Without Thinking)
चतुर्दशः पाठःसुभाषितानि (Eloquently)
परिशिष्ट वीथिका द्वितीयः भागःशब्द रूप (Word Form)
पंञ्चदशः पाठःध्रुवसंकल्पम् (Unyielding faith)
षोडशः पाठःदुर्गापूजा (Durga-Pooja)
सप्तदशः पाठःदानवीर कर्ण: (Donator Karna)
अष्टादशः पाठःमूख भूपति: (Idiot King)
नवदशः पाठःशठे शाठ्यं समाचरेत् (Tit for Tat)
विंशतिः पाठःजवाहरलाल महोदय: (Jawahar Lal)
एकविंशतिः पाठःपञ्चैतानि (Only Five are They)
परिशिष्ट-वीथिका – तृतीय: ‘भाग: धातु रूप

Leave a Comment