श्लोक संस्कृत की पाठ्यपुस्तक – कक्षा-8 – Shlok Sanskrit ki Pathypustak – Class -8

विषय-सूची

प्रथमः पाठःवंदना (Prayer)
द्वितीयः पाठःरात्रिभोजम् (The Supper)
तृतीयः पाठःहास्यकथा (The Story of Mirth)
चतुर्थः पाठःनारिकेल- कृषि: (Farming of Coconut)
पंञ्चमः पाठःएकेनापि (Only One)
षष्ठः पाठ:मनसश्चैन्द्रजालम् (प्रथमो भागः) (Magic of Mind (Part I)
सप्तमः पाठःमनसश्चेन्द्रजालम (द्वितीयो भागः)
(Magic of Mind (Part II)
परिशिष्ट-वीथिका-प्रथमः भागः व्याकरणम् (Grammar)
अष्टमः पाठःनीतिवचनानि (Moral Behaviour)
नवमः पाठःदीपमालिकोत्सव: (Festival of Deepawali)
दशमः पाठःनिर्धनस्य पण: (Wealth of the Poor)
एकादश: पाठ:मानवताया: परिचय:(Introduction to Humanity)
द्वादशः पाठःदुर्जनलक्षणानि (Signs of the Vicious)
परिशिष्ट-वीथिका-द्वितीयः भागःशब्द-रूप (Word form)
त्रयोदशः पाठःशत्रुताया: रहस्यम् (Secret of Enmity)
चतुर्दशः पाठःवीर भीमसेन: (Brave Bhimsen)
पञ्चदशः पाठःज्ञान- मंदाकिनी (Knowledge Bank)
षोडशः पाठःसुभाषितानि (Eloquently)
सप्तदशः पाठःनारी शिक्षा (Women Education)
परिशिष्ट-वीथिका तृतीय भाग:धातु रूप (Conjugation)

Leave a Comment