शोभन का रूप – पुंल्लिङगम् – Shobhan ka roop – Punllidgam

विभक्तिःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाशोभनःशोभनौशोभनाः
द्वितीयाशोभनम्शोभनौशोभनान्
तृतीयाशोभनेनशोभनाभ्याम्शोभनैः
चतुर्थीशोभनाय.शोभनाभ्याम्शोभनेभ्यः
पञ्चमीशोभनात्शोभनाभ्याम्शोभनेभ्यः
षष्ठीशोभनस्यशोभनयोःशोभनानाम्
सप्तमीशोभनेशोभनयोःशोभनेषु
सम्बोधनहे शोभन !हे शोभनौ !हे शोभनाः!

Leave a Comment