स्था (तिष्ठ) आत्मनेपदी – Stha (Tishth) Aatmanepadi

लट्लकार: (वर्तमानकाल) – Latlakaarh (Vartamankaal)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुषतिष्ठतितिष्ठतःतिष्ठन्ति
मध्यमपुरुषतिष्ठसितिष्ठथःतिष्ठथ
उत्तमपुरुषःतिष्ठामितिष्ठावःतिष्ठामः

Leave a Comment