वाच् (वाणी) – Vaach(Vani) vach shabd roop

वाच् शब्द रूप

विभक्तिःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमावाक्/वाग्वाचौवाचः
द्वितीयावाचम्वाचौवाचः
तृतीयावाचावाग्भ्याम्वाग्भिः
चतुर्थीवाचेवाग्भ्याम्वाग्भ्यः
पञ्चमीवाचःवाग्भ्याम्वाग्भ्यः
षष्ठीवाचःवाचोःवाचाम्
सप्तमीवाचिवाचोःवाक्षु
सम्बोधनम्हे वाक् / वाग् !हे वाचौ !हे वाचः !
इसी प्रकार त्वच्, शुच्, रुच्, ऋच्, आदि शब्दों के रूप चलते हैं।

naam shabd Roop

Leave a Comment