वंदना – (Prayer) – प्रथम: पाठ: (1)

यस्मिन् देशे य आचार: पारम्पर्यक्रमागतः। वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्चते।।1।।

प्रातःकाले त्यजेच्छय्यामीश्वरं प्रथमं स्मरेत्। नित्यकर्माणि कृत्वा च कुर्यादध्ययनं ततः।।2।।

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः।।3।।

सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन ।।4।।

श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा।।5।।

मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः।
इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत् ।।6।।

Leave a Comment