विशाल का रूप – नपुंसकलिङगम् – Vishal ka roop – Napunsakalidgam

विभक्तिःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाविशालम्विशालेविशालानि
द्वितीयाविशालम्विशालेविशालानि
तृतीयाविशालेनविशालाभ्याम्विशालैः
चतुर्थीविशालायविशालाभ्याम्विशालेभ्यः
पञ्चमीविशालात्विशालाभ्याम्विशालेभ्यः
षष्ठीविशालस्यविशालयोःविशालानाम्
सप्तमीविशालेविशालयोःविशालेषु
सम्बोधनम्हे विशालाः!हे विशालौ!हे विशाला:!
स्त्रीलिङगम् – शोभन का रूप 

Leave a Comment