विशेषण – विशाल के शब्द रूप – पुंल्लिङगम् Visheshan – Vishal ke shabd roop – Punllidgam

विभक्तिःएकववचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाविशालःविशालौविशालाः
द्वितीयाविशालम्विशालौविशालान्
तृतीयाविशालेनविशालाभ्याम्विशालैः
चतुर्थीविशालायविशालाभ्याम्विशालेभ्यः
पञ्चमीविशालात्विशालाभ्याम्विशालेभ्यः
षष्ठीविशालस्यविशालयोःविशालानाम्
सप्तमीविशालेविशालयोःविशालेषु
सम्बोधनम्हे विशालः!हे विशालौ !विशालाः !

Leave a Comment